ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552

 งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2552

รายรับ

  

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ

     

 

พ.ศ. 2552

         

ภาษีอากร

 

  

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

17,771.16

   

รายได้จากทรัพย์สิน

80,893.14

   

รายได้จากสาธารณูปโภค

-

    

รายได้เบ็ดเตล็ด

50,517.00

                   

รายได้จากทุน

250.00

 

รายได้จากภาษีจัดสรร

8,348,215.39

 

เงินอุดหนุน

6,489,083.01

           

รวมรายรับ

15,199,363.24

 

 

รายจ่าย

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ

 

พ.ศ. 2552

              

งบกลาง

506,755.28

       

เงินเดือน

2,054,788.00

  

ค่าจ้างชั่วคราว

1,418,280.00

  

ค่าตอบแทน                             

2,513,477.00

  

ค่าใช้สอย

1,711,349.35

  

ค่าวัสดุ

784,732.20

  

ค่าสาธารณูปโภค

118,864.30

  

ค่าอุดหนุน

758,160.00

  

ค่าครุภัณฑ์

275,960.00

  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,608,500.00

  

รายจ่ายอื่นๆ

905,000.00

 

รวมรายจ่าย

13,655,866.13

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.