ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2551

 งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2551

รายรับ

 

 

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ

     

 

พ.ศ. 2551

         

ภาษีอากร

238,243.08

  

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

44,548.85

   

รายได้จากทรัพย์สิน

78,378.22

   

รายได้จากสาธารณูปโภค

-

    

รายได้เบ็ดเตล็ด

101,534.07

                   

รายได้จากทุน

1,000.00

 

รายได้จากภาษีจัดสรร

7,341,895.52

 

เงินอุดหนุน

6,479,977.90

           

รวมรายรับ

14,285,577.64

 

 

รายจ่าย

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ

 

พ.ศ. 2551

              

งบกลาง

376,833.50

       

เงินเดือน

887,839.05

  

ค่าจ้างชั่วคราว

1,276,495.00

  

ค่าตอบแทน                             

1,513,535.08

  

ค่าใช้สอย

2,396,124.49

  

ค่าวัสดุ

707,001.75

  

ค่าสาธารณูปโภค

137,394.07

  

ค่าอุดหนุน

1,173,966.54

  

ค่าครุภัณฑ์

62,478.00

  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,813,800.00

  

รายจ่ายอื่นๆ

919,500.00

 

รวมรายจ่าย

12,264,967.48

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.