ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2550

 งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2550

รายรับ

 รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ

     

 

พ.ศ. 2550

         

ภาษีอากร

190,058.62

  

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

13,978.62 

   

รายได้จากทรัพย์สิน

61,894.27 

   

รายได้จากสาธารณูปโภค

-

    

รายได้เบ็ดเตล็ด

19,580.00

                   

รายได้จากทุน

7,500.00

 

รายได้จากภาษีจัดสรร

7,873,874.44

 

เงินอุดหนุน

4,075,806.00

           

รวมรายรับ

12,242,691.95

 

 

รายจ่าย

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ

 

พ.ศ. 2550

              

งบกลาง

318,765.08

       

เงินเดือน

1,540,596.00

  

ค่าจ้างชั่วคราว

700,140.00

  

ค่าตอบแทน                             

1,934,750.00

  

ค่าใช้สอย

1,382,604.90

  

ค่าวัสดุ

427,826.72

  

ค่าสาธารณูปโภค

92,627.07

  

ค่าอุดหนุน

259,500.00

  

ค่าครุภัณฑ์

275,680.00

  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,823,000.00

  

รายจ่ายอื่นๆ

-

 

รวมรายจ่าย

10,762,989.77

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.