ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2550

 งบรายรับ - รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2550

รายรับ

 รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ

     

 

พ.ศ. 2550

         

ภาษีอากร

190,058.62

  

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

13,978.62 

   

รายได้จากทรัพย์สิน

61,894.27 

   

รายได้จากสาธารณูปโภค

-

    

รายได้เบ็ดเตล็ด

19,580.00

                   

รายได้จากทุน

7,500.00

 

รายได้จากภาษีจัดสรร

7,873,874.44

 

เงินอุดหนุน

4,075,806.00

           

รวมรายรับ

12,242,691.95

 

 

รายจ่าย

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ

 

พ.ศ. 2550

              

งบกลาง

318,765.08

       

เงินเดือน

1,540,596.00

  

ค่าจ้างชั่วคราว

700,140.00

  

ค่าตอบแทน                             

1,934,750.00

  

ค่าใช้สอย

1,382,604.90

  

ค่าวัสดุ

427,826.72

  

ค่าสาธารณูปโภค

92,627.07

  

ค่าอุดหนุน

259,500.00

  

ค่าครุภัณฑ์

275,680.00

  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,823,000.00

  

รายจ่ายอื่นๆ

-

 

รวมรายจ่าย

10,762,989.77

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.