ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่2) ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 30 ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประกาศ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ อบต. เรื่องการควบคุมแห่งเพราะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.จอมสวรรค์
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ปี 2562
หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.