ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง article
ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 article
ประกาศเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 9/2563
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 8/2563
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 7/2563 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 6/2563 article
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 article
หน้า 1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.