ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

 ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1/2565
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศสภา เรื่องประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการสถานที่ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2565
หน้า 1/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.