ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

 ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ปี 2560)
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องผลการคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา เพื่อจ้างทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2560
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.จอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พ.ย.2558
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ อบต.จอมสรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
คำแนะนำการชำระภาษี article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ article

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรคื

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการของ อบต.จอมสวรรค์ article

 อบต.จอมสวรรค์  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.จอมสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่่อเดือน พฤศจิกายน  2558

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 article

 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559  เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ article

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  เวลา 08.00 - 16.00  น.

อบต.จอมสวรรค์ ได้รับโล่รางวัล อปท.ที่สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด article

 เมื่่อวันที่ 6  กรกฎาคม  2559  อบต.จอมสวรรค์  ได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่รางวัล ประเภท อปท.ที่สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น  ระดับจังหวัด  จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ณ  โรงแรมลักษณวรรณ  รีสอร์ท  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รณรงค์เรื่องการใช้จักรยาน article
หน้า 10/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.