ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

 

 

 จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) article
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) article
จ้างโครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยูเอช ทีชนิดกล่องขนาดบรรจุ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่ต.จอมสวรรค์จำนวน ๒ ร.ร.และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ article
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MP๒๘๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
จ้างทำตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ (รวม ๘ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
หน้า 1/76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.